Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Nikodem.
 • E-mail: magdalena.nikodem@spbralin.pl
 • Telefon: 627811212

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
 • Adres: ul. Rynek 1, 63-640 Bralin
 • E-mail: sekretariat@spbralin.pl
 • Telefon: 627811212

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie dysponuje dwoma budynkami. Główne wejścia do budynków szkolnych usytuowane są od ul. Rynek. Każde z nich posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.Budynek szkolny nr 1 – jest dwupiętrowy, natomiast budynek nr 2 – jednopiętrowy. W każdym z nich znajdują się korytarze oraz schody. Oba budynki nie posiadają wind. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze. Szkoła dysponuje toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.Budynki nie posiadają platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Na parkingu szkolnym znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać

 • standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • zmiany rozmiaru tekstu;
 • zmiany kontrastu;
 • skala szarości;
 • podkreślane linki;
 • negatyw;
 • jasne tło.

Inne informacje i oświadczenia

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.