Historia naszej szkoły

Najstarsze potwierdzone informacje mówiące o istnieniu katolickiej szkoły w Bralinie pochodzą z końca XVI wieku. Jako nauczyciel, a zarazem organista, znany był już w 1598 r. – podany tylko z imienia – Thomas, w latach 1651-1673 pracował tu Adalbert Sionko, a po nim następni: Johannes Rebendowitz, Georg Stiller, Joseph Tenscher. W roku 1791, gdy nauczał tu Franz Tenscher, wybudowana została nowa szkoła. Po pożarze, który wybuchł w Bralinie w lipcu 1807 r. i zniszczył ten budynek, Franz Perlitius uczył w miejscowym szpitalu (nieopodal kościoła katolickiego). Nowy obiekt zbudowano trzy lata później.

Od 1829 r. placówka miała drugiego nauczyciela, a od 1837 – trzeciego. W 1862 r. szkołę rozbudowano. Uczyło się w niej 250 uczniów.

W Bralinie działała też szkoła protestancka. Pobudowano ją w 1774 r. w centrum miejscowości (obecnie stoi w tym miejscu kościół poewangelicki), ale tzw. szkoła właściwa – z nauczycielem – powstała tu dopiero 16 lat później.

Wiemy, że w czasie I wojny światowej katolicka szkoła nie zaprzestała nauczania, choć jej działalność została znacznie utrudniona (nauczycieli powołano do wojska).

Brak szerszych informacji o działalności oświatowej pod okupacją niemiecką, gdyż nie zachowały się żadne materiały dotyczące lat 1932-1945. Wiadomo, że w czasie II wojny w Bralinie nauczycielkami były: Ruth Bartsch (później von Vangelin), Gerda Dirks i niejaka Demharter. Z późniejszej kroniki szkolnej wynika jednak, że okresie okupacji naukę kontynuowały dzieci niemieckie oraz z rodzin, które podpisały volkslistę.

W styczniu 1945 r. do Bralina weszły oddziały sowieckie. Kilka tygodni później zaczęto podejmować kroki zmierzające do ponownego uruchomienia polskiej szkoły. 1 marca 1945 r. naukę rozpoczęło 169 dzieci, w tym 41 polskich i 128 niemieckich (zapewne znaczną część stanowili uczniowie z rodzin VD), jednak zmieniająca się struktura demograficzna miejscowości sprawiła, że już 2 miesiące później do szkoły uczęszczało 199 osób, z czego 84 stanowiły dzieci niemieckie. Było to związane z wyjazdem z Bralina części rodzin do Niemiec i jednoczesnym napływem repatriantów ze wschodu.

Po wojnie zabudowania szkolne znajdowały się w opłakanym stanie. Wyposażenie zostało rozkradzione lub zniszczone przez ludność i wojsko. Brakowało nawet papieru. Dzienniki lekcyjne zakładano z jednostronnie zapisanych po niemiecku kartek. W końcu udało się przezwyciężyć większość trudności i szkoła rozpoczęła regularną edukację. W pierwszych latach powojennych placówka nie tylko dbała o rozwój najmłodszych, ale także prowadziła kursy oświaty dla dorosłych.

II połowa lat 40. XX stulecia to okres, w którym szkoła borykała się z licznymi problemami typowymi dla czasu powojennego – brak środków na pomoce naukowe i wyposażenie, brak odpowiedniej ilości pomieszczeń (zajęcia odbywały się w wynajętych domach) i nauczycieli, a często także przedkładanie doraźnych potrzeb poszczególnych rodzin ponad edukację. Wznowiło działanie harcerstwo oraz PCK, ukazywała się gazetka szkolna

„Promień”. Z powodu kłopotów lokalowych w 1948 r. władze gminy podjęły decyzję o budowie nowej szkoły (obecnie Rynek 1), w co aktywnie włączyła się również młodzież, wykonując prace społeczne.

1 września 1951 r. oddano do użytku jedno skrzydło nowego budynku. Znajdowało się w nim 6 izb lekcyjnych, sala robót ręcznych, kuchnia, sala dożywiania, szatnia, biblioteka, pokój na pomoce naukowe, pokój nauczycielski i kancelaria, w starym obiekcie (ul. Kościelna 7) – na piętrze mieściły się dwie izby lekcyjne, zaś na parterze–mieszkanie kierownika.

Lata 50. i 60. XX w. to okres stopniowego rozwoju szkoły. Powoli polepszała się sytuacja w zakresie dostępności pomocy naukowych i infrastruktury. Organizacja nauczania ulegała mniejszym lub większym zmianom zgodnie z zarządzeniami władz Polskie Rzeczpospolitej Ludowej – dotyczyło to m.in. programów nauczania czy nauki religii. Obchodzono uroczyste obchody świąt państwowych, popieranych przez komunistyczne władze. Rok szkolny 1965/1966 przyniósł upragniony początek rozbudowy szkoły. Miała ona obejmować m.in. budowę kolejnego skrzydła oraz sali gimnastycznej. Prace ukończono w ostatnim kwartale 1967 r., choć wykonanie pozostawiało wiele do życzenia. Nowy budynek w wielu dziedzinach ułatwił jednak funkcjonowanie nauczania. Brak rozproszenia uczniów i nauczycieli wprowadził większy porządek.

Niezwykle ważny okres dla szkoły przypadł na I połowę lat 70. W tym czasie podjęto działania zmierzające do nadania placówce imienia Mikołaja Kopernika. Stało się to faktem 29 września 1973 r. Specjalnie na tę okazję popiersie astronoma wyrzeźbił absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dziś profesor, Leon Maciej (ur. 1943). Z kolei 31 maja 1975 r. szkoła otrzymała sztandar, obecny pochodzi z 2009 r.

Przemiany ustrojowe w państwie niosły za sobą także zmiany w oświacie. Przywrócono naukę religii, a w roku szkolnym 1990/1991 po raz pierwszy od dziesięcioleci obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Niestety, znaczne zmniejszono środki na oświatę, np. na zajęcia pozalekcyjne.

W roku 1999 powstała bardzo nowoczesna jak na ówczesne czasy pracowania komputerowa, co pozwoliło na prowadzenie obowiązkowych zajęć z techniki informacyjnej.

Do 1999 r. jako ośmioklasowa, a następnie (w związku z reformą oświaty i powstaniem gimnazjów) jako sześcioklasowa, Szkoła Podstawowa w Bralinie aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności poprzez wydatny udział w organizacji przeróżnych imprez środowiskowych, a także ogólnokrajowych, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Sprzątanie Świata.

W związku ze zmianami oświatowymi, które polegały na objęciu obowiązkiem nauki sześciolatków, w latach 2011-2012 przeprowadzono inwestycję polegającą na nadbudowie piętra na frontowym skrzydle budynku. Dzięki tej rozbudowie szkoła wzbogaciła się o 4 nowe pracownie, w tym o nowoczesną pracownię językową z rozbudowanym systemem multimedialnym.

W styczniu 2017 roku została podpisana ustawa zmieniająca ustrój szkolny w Polsce. Z dniem  1  września  tego  roku  rozpoczęło  się  stopniowe  wygaszanie  gimnazjów, a bralińska podstawówka powiększyła się o oddziały gimnazjalne i zyskała nazwę Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie z oddziałami gimnazjalnymi. Obecnie ośmioletnia podstawówka mieści się w dwóch budynkach.

W 2019 r. szkoła otrzymała dofinasowanie w kwocie 80 tysięcy złotych, co pozwoliło przeprowadzić generalny remont stołówki w budynku nr 1. Dzięki finansowemu wsparciu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” doposażono to pomieszczenie i jej zaplecze.

W 2020 r. przed naszą szkołą pojawiło się poważne wyzwanie, mianowicie organizacja nauczania zdalnego w związku z epidemią koronawirusa. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele pracowali w domach, łącząc się na lekcje poprzez platformę Microsoft Teams. Sytuacja ta trwała z przerwami  od marca 2020 r. do stycznia 2022 r. Wszyscy odczuliśmy jej skutki. Nie był to łatwy czas, szczególnie dla uczniów, którzy mieli ograniczony dostęp do kontaktu z rówieśnikami. Jednak, jako szkoła sprostaliśmy wyzwaniu i wyciągnęliśmy z niego wnioski na przyszłość.

Podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych jeszcze w grudniu 2020 r. na sali gimnastycznej pomalowane zostały ściany wewnętrzne, zmodernizowane zostały kanały wentylacyjne, zakupiono nowe drabinki. W czasie ferii zimowych 2021 r. w szkole trwały prace remontowe związane z wykonaniem nowej nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej. Dzięki dofinansowaniu jakie pozyskała szkoła z KIRIS stara podłoga została zastąpiona nową. Namalowane zostały nowe linie wyznaczające boiska do gry w piłkę koszykową, siatkową i  do gry w minisiatkówkę. Całość zadania oszacowana została na 50.427,00 zł z czego 21.864,00 zł – to pozyskane środki zewnętrzne. Udział w realizacji zadania wniosła również Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Bralinie w wysokości 2 632,00 zł.

We wrześniu 2021 r. w murach naszej szkoły pojawił się oddział przedszkolny, który zajął miejsce w budynku nr 1 na parterze, w salach 10, 11, 12.  Pojawienie się 6-latków w szkole wymagało dostosowania przestrzeni dla nowych dzieci. Po drobnych remontach klasy i toalety zostały dostosowane do najmłodszych. Obecnie klasy 0 składają się z 3 grup, łącznie 56 dzieci, do ich dyspozycji pozostają sala gimnastyczna oraz plac zabaw.

W grudniu 2021 r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości  140 400 zł  z programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Program zapewniał wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach projektu szkoła mogła zakupić odpowiedni sprzęt – od narzędzi do prac ręcznych, przez drukarki 3D i roboty edukacyjne, po sprzęt do realizacji nagrań audio-video. Nowoczesny sprzęt uatrakcyjnił zajęcia szkolne i pozwolił uczniom rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania.

„Spełniły się nasze marzenia” – pod takim hasłem 10 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia Hali Sportowej w Bralinie. Na ten dzień czekało wiele pokoleń mieszkańców Gminy Bralin. Budowa hali kosztowała 9 125 254,61 mln zł. Ponad 5,5 mln to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hala posiada pełne zaplecze sanitarne z szatniami i łącznikiem z budynkiem szkoły, boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej oraz do tenisa ziemnego. Trybuny to 160 miejsc siedzących, miejsca dla niepełnosprawnych. Jest siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsca parkingowe. Budowa hali sprawiła, że uczniowie klas starszych przenieśli się na zajęcia wychowania fizycznego do nowego obiektu, tym samym dając możliwość na uczestniczenie klasom młodszym w zajęciach ruchowych na szkolnej sali gimnastycznej.

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Bralin pozyskała dofinansowanie w kwocie 4 400 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej”. Stosowna umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 31 maja 2023 r. Prace termomodernizacyjne swoim zakresem obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę kolorystyki elewacji, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji elektrycznej oraz instalacji grzewczej.

29 września 2023 roku nasza szkoła obchodziła Złoty Jubileusz nadania imienia Mikołaja Kopernika. Na pamiątkę doniosłej Rocznicy uczniowie ze wszystkich klas posadzili na terenie szkoły 50 drzew. Po południu miały miejsce oficjalne uroczystości. Idąc w ślady wielkiego człowieka renesansu nasi uczniowie i absolwenci pięknie zaprezentowali swoje talenty. Zebrani mogli ich podziwiać w pokazie tańca towarzyskiego, wysłuchali układu na fortepian oraz dwóch coverów w aranżacji przygotowanej przez zespół So Fresh. Na scenie miał także miejsce występ wokalny pań z Klubu Seniora. Zwieńczeniem uroczystości było wykonanie „My Way” przez nauczycieli, seniorów i uczniów. Przed uroczystością zorganizowano akcję „Kartka od Absolwenta”, która spotkała z pozytywnym odzewem – do szkoły napłynęły pozdrowienia z różnych stron. 28 września uczniowie uczestniczyli w Turnieju Szachowym, 30 września nauczyciele oraz zaproszone zespoły z gminy Bralin wzięli udział w Turnieju Siatkówki, 2 października grupa uczniów i nauczycieli wyruszyła na wycieczkę szkolną „WŁOCHY ŚLADAMI KOPERNIKA”.

Placówka żyje pracą, nauką, kultywowaniem tradycji szkolnych i państwowych, a także licznymi uroczystościami okolicznościowymi. Ważnym wydarzeniem były chociażby obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie:

1. Jan Jonas /1953 -1968/

2. Jan Myler /1968 – 1974/

3. Czesław Ignaczak /1975 – 1988/

4. Urszula Łagosz /1988 – 1989/ zast. Maria Rabiega

5. Maria Rabiega /1989- 1994/ zast. Jan Moś

6. Zbigniew Wachowiak /1994 – 1997/ Wicedyrektor – Teresa Lenort /1994 – 1996/ Danuta Kmiecińska /1996 – 1997/

7. Adam Pruban /1997- 2018/ Wicedyrektor – Krystyna Żary /1997- 2018/

8. Beata Czaczkowska /2018 – 2023/ Wicedyrektor – Monika Słowińska / 2018-2023

9. Michał Górecki /2023 – nadal/ Wicedyrektor Marzena Turowska /2023 – nadal/