Wyjątkowy nowy rok szkolny

4 września 2017 r. zainaugurowany został nowy rok szkolny. Wraz z nim w życie weszła reforma oświaty. Likwidacji uległy gimnazja, a szóstoklasiści rozpoczęli naukę w klasie siódmej.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się sali gimnastycznej w dwóch turach. W pierwszej uczestniczyli uczniowie klas 0-IV, w kolejnej – kl. V-VII oraz II i III (gimnazjalnych). W uroczystości uczestniczyli: wójt Roman Wojtysiak, ks. proboszcz Roman Krzyżaniak, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy Bralin, Sławomir Bąk, a także przedstawiciele Rad Rodziców – Justyna Kabot (z dawnego gimnazjum) i Damian Kozica (ze szkoły podstawowej).

Dyrektor Adam Pruban powitał uczniów, ich rodziców, dawnych i obecnych pracowników szkoły, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć ofiar II wojny światowej. W dalszej części uroczystości dyrektor szeroko omówił organizację bieżącego roku szkolnego.

Miłym akcentem było wręczenie przez wójta R. Wojtysiaka aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego Natalii Fiołce, Monice Słowińskiej i Grażynie Wróbel. Jednocześnie dyrektor poinformował, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – przed komisją powołaną przez Kuratora Oświaty w Poznaniu – tytuł nauczyciela dyplomowanego otrzymała Ilona Wojtysiak. Panie obdarowane zostały kwiatami.

Obecnie w gminie Bralin funkcjonują dwa przedszkola i dwie szkoły podstawowe. Dotychczasowe klasy gimnazjalne włączono do bralińskiej podstawówki. Od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole mamy dwóch wicedyrektorów (po raz pierwszy w historii). Są to: Karolina Forysiak i Krystyna Żary. W placówce zatrudnienie znalazło 21 pracowników niepedagogicznych i 46 pedagogicznych, a do połączonych szkół uczęszcza 527 uczniów i wychowanków (w oddziale „0”, kl. 1-7 podstawówki oraz kl. II i III, gimnazjalnych).