Główne zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Główne zasady pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem zaleceń MEN i GIS:

W Szkole obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS o konieczności dbania o higienę i bezpieczeństwo dzieci i pracowników. W szczególności te o uczęszczaniu do szkoły tylko zdrowych dzieci, myciu rąk, dezynfekcji oraz zasad noszenia maseczek. Treść zaleceń odnajdą Państwo w poniższych linkach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

  1. Każda klasa uczy się w „swojej”, wyznaczonej sali (wyjątki: lekcje wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych w grupach). W każdej sali znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym.

Klasa 1a – budynek nr 1, sala 22

Klasa 1b – budynek nr 1, sala 23

Klasa 2a – budynek nr 1, sala 35

Klasa 2b – budynek nr 1, sala 36

Klasa 2c – budynek nr 1, sala 37

Klasa 3a – budynek nr 1, sala 10

Klasa 3b – budynek nr 1, sala 11

Klasa 4a – budynek nr 1, sala 29

Klasa 4b – budynek nr 1, sala 27

Klasa 4c – budynek nr 1, sala 14

Klasa 5a – budynek nr 1, sala 28

Klasa 6a – budynek nr 2, sala 21

Klasa 6b – budynek nr 2, sala 29

Klasa 6c – budynek nr 1, sala 17

Klasa 7a – budynek nr 2, sala 8

Klasa 7b – budynek nr 2, sala 7

Klasa 7c – budynek nr 2, sala 6

Klasa 8a – budynek nr 2, sala 20

Klasa 8b – budynek nr 2, sala 28

2. Uczniowie wchodzą i wychodzą wyznaczonymi wejściami:

Klasy 1-3 – budynek nr 1, wejście główne od strony Rynku

Klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 6c – budynek nr 1, wejście boczne od dziedzińca

Klasa 6a, 6b, 8a, 8b – budynek nr 2, wejście boczne od dziedzińca

Klasa 7a, 7b, 7c – budynek nr 2, wejście główne od strony Rynku.

Każdorazowo przed wejściem do budynku dezynfekują ręce.

3. Rodzice i opiekunowie prawni nie wchodzą do szkoły.

4. Przyjmowanie i odbiór dzieci klas 1-3 przy głównym wejściu w budynku nr 1 z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa

5. Odbiór dzieci ze świetlicy: rodzice/ opiekunowie prawni dzwonią dzwonkiem przy wejściu głównym do szkoły. Opiekun odprowadza dziecko do rodzica/ opiekuna prawnego.

6. Przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym, w razie niepogody na korytarzach w strefach wyznaczonych przy salach. Podczas przerw w budynku szkoły uczniowie i pracownicy są w maseczkach/ przyłbicach. Bardzo prosimy, aby uczniowie przynosili do szkoły własne maseczki.

7. Obiady uczniowie jedzą w wyznaczonych godzinach (stały grafik).

8. Stołówka – obiady będą wydawane od 07.09.2020 r. (poniedziałek) po wprowadzeniu harmonogramu ich wydawania, zapisy dzieci do 03. 09. 2020 (czwartek), wnioski będą do pobranie na stronie internetowej szkoły.

9. Z szatni obecnie uczniowie nie będą korzystali.

10. Sprawy szkolne (sekretariat) załatwiane są przede wszystkim zdalnie, kontakty z nauczycielami odbywa się poprzez e-dziennik. Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa interesanta są załatwiane po telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny spotkania zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa

11. Osoby trzecie (dostawcy, serwis…) mogą przebywać na terenie Szkoły tylko za zgodą dyrektora szkoły, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

12. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu. Proszę o zapewnienie uczniom cieplejszego stroju gimnastycznego (np. dres). Szatnie będą dezynfekowane.

13. Biblioteka działa w zmienionym trybie.

14. Zebrania (konsultacje) z rodzicami obywają się przede wszystkim on-line, z użyciem narzędzi komputerowych (wyjątkowe spotkania na początku roku dla rodziców uczniów klas I i IV w wyznaczonych dniach z uwzględnieniem ustalonych zasad bezpieczeństwa).

Powyższe punkty to najważniejsze zasady. Szczegółowe procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły w pierwszym tygodniu września. Zasady (i procedury) będą sprawdzane, konsultowane, oceniane i w miarę potrzeb modyfikowane. O każdej takiej zmianie będziemy informowali.