Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, Rynek 1, 63 – 640 Bralin stosowany jest MONITORING WIZYJNY

 1. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Szkoła Podstawowa
  im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, Rynek 1, 63 – 640 Bralin, reprezentowana przez Dyrektora
  Beatę Czaczkowską.

 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem tel. 62 781 12 12.

 4. Inspektor Ochrony Danych w Szkole jest dostępny pod adresem mailowym: iod.leszek.urbanski@info-trans.pl

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły- podstawą przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie przyległym do Szkoły, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom, uczniom oraz osobom trzecim (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 1 miesiąc od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 11. Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren objęty monitoringiem.