Klauzula informacyjna dla rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, Rynek 1, 63 – 640 Bralin

jako Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka informuje, iż:

 1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 r. poz. 1512);
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1457 z późn. zm.);
 • w przypadku braku podstawy prawnej przetwarzanie, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej na piśmie;

oraz w celu wykonywania zadań w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 1. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie do czasu wycofania Pani/Pana zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dziecka, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym.
 7. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie rezygnacja z usług Szkoły.
 8. Nie będziecie Pan/ Pani oraz Pani/Pana dziecko podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 9. W przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych (wizerunku) Pani/ Pana dziecka, zdjęcia umieszczane będą na stronie Internetowej oraz w materiałach promocyjnych przez okres uczęszczania Pani/Pana dziecka do Szkoły bądź do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody.
 10. Inspektor Ochrony Danych w Szkole jest dostępny pod nr telefonu: 62 781 12 12 lub adresem mailowym: pszczepaniak@spbralin.pl