Klauzula informacyjna dla pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, Rynek 1, 63 – 640 Bralin

jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych, informuje, iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, na podstawie:
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) –
  w przypadku zbierania danych wykraczających poza katalog, o którym mowa w art. 22¹ KP- obowiązuje zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894);
 • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:
 • Kylos sp. z o.o z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18, 93 – 578 Łódź zarejestrowaną w rejestrze Przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w ramach świadczenia usługi utrzymania dziennika elektronicznego tylko i wyłącznie w tym celu.
 • SzkolNIK jest firma “Usługi Informatyczne Stanisław Kaczocha” z Ostrowa Wielkopolskiego,

którym powierzono dane na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 7. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie rozwiązanie stosunku o pracę.

 8. Nie będziecie Pan/ Pani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

 9. W przypadku wyrażenia zgody na publikację Pani/ Pana danych osobowych (wizerunek), zdjęcia umieszczane będą na stronie Internetowej oraz w materiałach promocyjnych do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody.

 10. Inspektor Ochrony Danych w Szkole jest dostępny:

 1. pod nr telefonu 663485195
 2. lub adresem mailowym: iod.leszek.urbanski@info-trans.pl