Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy w Bralinie z dnia 14 marca 2007r.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (62) 78 11 206 – Marta Brząkała

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje uczniom nie mieszkającym na terenie Gminy Bralin.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,

 • pełnoletniego ucznia/słuchacza,

 • dyrektora szkoły.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: śmierć rodzica lub obojga rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych, pożar, klęska żywiołowa, kradzież

jeżeli spowodowały one znaczące pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

Wnioski

Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego są dostępne dla rodziców/uczniów od 1 września br.:

 • w każdej szkole na terenie Gminy Bralin (Szkoła Podstawowa w Bralinie, Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej),

 • w Urzędzie Gminy Bralin – Biuro Obsługi Interesanta.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów:

 • do 15 września 2017 roku – uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

 • do 15 października 2017 roku – słuchacze i kolegiów pracowników służb społecznych

Miejsce składania wniosków: Gminy Urząd Gminy Bralin – Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, pok. nr 11

O zasiłek ten można ubiegać się również w innym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Plik do pobrania (format PDF):

OŚWIADCZENIE o wysokości dochodów

wniosek na rok szkolny 2017 2018